Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 13. Екологична оценка

Раздел 13. Екологична оценка

Приложения:

Приложение 13.1 – Регистър становища по ДЕО и ДОСВ след обществен достъп и обществено обсъждане за ПУРБ на ЧРБУВ;
Приложение 13.2 – Становище по Екологична оценка № 6-2/2016 г.