Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 2. Кратък преглед на  значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Приложения:

Приложение 2.1.1.1 – Списък на видовете натиск и движещи сили;
Приложение 2.1.1.2 – Движещи сили и въздействия, попречили на постигането на добро екологично състояние;
Приложение 2.1.2.1 – Връзки между видове натиск и вероятно въздействие върху водните тела;
Приложение 2.1.5.1 – Хидроложко моделиране;
Приложение 2.1.5.2 – Критерии и индикатори;
Приложение 2.1.5.3 – Прогноза за райони с недостик на вода и риск от засушаване;
Приложение 2.2.1 – Критерии за значимост на натиска от антропогенните дейности върху повърхностните води;
Приложение 2.2.2 – Карта на ГПСОВ;
Приложение 2.2.2.1  – Използвана земеделска площ и ползвани ПРЗ;
Приложение 2.2.2.2 – Животновъдство;
Приложение 2.2.2.3 – Атмосферни отлагания в ЧРБУ;
Приложение 2.2.2.4 – Складове за пестициди;
Приложение 2.2.3 – Карта на канализация – населени места;
Приложение 2.2.4 – Точкови източници битови отпадъчни води в териториалния обхват на ЧРБУ;
Приложение 2.2.5 – Карта на индустриални източници;
Приложение 2.2.6 – Точкови източници промишлени отпадъчни води в ЧРБУ;
Приложение 2.2.7 – Карта почвена ерозия;
Приложение 2.2.8 – Карта земеползване;
Приложение 2.2.8.1 – ПВТ с прогноза за най-силно изменение на оттока от климатични промени;
Приложение 2.2.9 – Карта депа за отпадъци;
Приложение 2.2.10 – Карта - Индустриални източници с комплексно разрешително;
Приложение 2.2.11 – Карта - Водовземане от повърхностни води;
Приложение 2.2.12 – Карта МВЕЦ в ЧРБУ на водите;
Приложение 2.2.13 – Карта морфологични изменения;
Приложение 2.2.14 – Карта прагове и бентове;
Приложение 2.2.15 – Карта значими язовири в ЧРБУ;
Приложение 2.3.1.1 – Информация за обекти потенциални източници на замърсяване на подземни води по ПВТ списък;
Приложение 2.3.1.2 – Натиск от точкови източници;
Приложение 2.3.2.1 – Натиск от дифузни източници;
Приложение 2.3.2.2 – Риск оценка – точкови, дифузни и химично състояние;
Приложение 2.3.3.2 – Регистър на кладенците за собствени потребности;
Приложение 2.3.3.3 – Надморска височина на ВН при ненарушено филтр. поле и на допустимото понижение в ПВТ;
Приложение 2.3.3.4 – Натиск по движещи сили – разрешени средногодишни дебити подземни води;
Приложение 2.3.3.3.0 – Карта с очертана зона на морска интрузия Крапец-Шабла-Тюленово;
Приложение 2.3.3.3.1 – Карта с очертана зона на морска интрузия в района на Обзор;
Приложение 2.4.1 – Райони с идентифициран значим натиск от водовземане;
Приложение 2.4.2 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q003;
Приложение 2.4.3 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q004;
Приложение 2.4.4 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q005;
Приложение 2.4.5 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q006;
Приложение 2.4.6 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q009;
Приложение 2.4.7 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q014;
Приложение 2.4.8 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q018;
Приложение 2.4.9 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000Q019;
Приложение 2.4.10 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000N025;
Приложение 2.4.11 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G00000N044;
Приложение 2.4.12 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G0000Pg026;
Приложение 2.4.13 – Карта със системи  със значим натиск в подземно водно тяло с код BG2G0000K2034;
Приложение 2.4.14 – Карта - Оценка на риска;
Приложение 2.4.15 – Повърхностни водни тела оценка на риска;
Приложение 2.4.16 – Въздействие от изменение на климата върху количественото състояние на подземни водни тела;
Приложение 2.4.17 – Карта с оценка на риска по количествено състояние на ПВТ;