Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите 

Приложения:

Приложение 3.1.1 – Регистър на повърхностни води определени като зони за защита на питейни води;
Приложение 3.1.1.1 – Карта на повърхностни води за питейно - битово водоснабдяване;
Приложение 3.1.2 – Регистър на подземни водни тела определени като зони за защита за питейни нужди;
Приложение 3.1.2.1 –  Карта – Зони за защита на питейно - битово водоснабдяване от подземни води;
Приложение 3.2.1 – Зони на води за къпане на територията на ЧРБУ;
Приложение 3.2.1.1 – Карта на зони за води за къпане;
Приложение 3.3.1.1 – Подземни водни тела замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източницци, съгласно Приложение 1 към Заповед 146/25.02.2015г.
Приложение 3.3.1.2 – Карта уязвими зони;
Приложение 3.3.2.1 – Чувствителни зони на територията на БДЧР;
Приложение 3.3.2.2 – Списък на агломерации попадащи в териториалния обхват на ЧРБУ, които попадат в чувствителни зони;
Приложение 3.3.2.3 – Карта на агломерациите с над 10 000 е.ж. в териториалния обхват на ЧРБУ, които  попадат в чувствителни зони;
Приложение 3.4.1.1 – Регистър на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми в повърхностни води на територията на ЧРБУ;                                                                                                                                                         
Приложение 3.4.1.2 – Зони за развъждане на черупкови организми в крайбрежните морски води;
Приложение 3.4.1.3 – Карта със зони за развъждане на черупкови организми;
Приложение 3.4.1.4 – Карта на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми в повърхностни води
Приложение 3.5.1 – Регистър на повърхностни водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без птици) в ЧРБУ;
Приложение 3.5.2 – Регистър защитени зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без птици) попадащи на територията на ЧРБУ;
Приложение 3.5.3 – Регистър защитени зони за опазване на типове птици попадащи на територията на ЧРБУ;
Приложение 3.5.4 – Регистър на защитени територии, обявени за опазване на местообитания и биологични видове;
Приложение 3.5.4.1 – Карта – Защитени зони и защитени територии;
Приложение 3.5.5 – Карта на зони за защита на водите, свързани с воднозависими видове и местообитания НАТУРА 2000;