Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Раздел 4.  Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Приложения:

Приложение 4.1 – Списък с показатели и честоти за мониторинг;
Приложение 4.1.1.1 – Списък на линейни трансекти за провеждане на ХМ мониторинг;
Приложение 4.1.1.а – Карта за пунктове за контролен и оперативен хидробиологичен мониторинг;
Приложение 4.1.1.б – Карта на пунктове за контролен и оперативен физико-химичен мониторинг;
Приложение 4.1.1.в – Карта на пункове за мониторинг на приоритетни вещества в седименти и биота;
Приложение 4.1.1.г – Таблица с резултати от процеса на интеркалибрация на методите за анализ на БЕК;
Приложение 4.1.1.е  – TsBRI_Описание на метода;
Приложение 4.1.1.ж – Ръководство_СМВТ_ДЕП;
Приложение 4.1.1.з – Подход_MEП_ДЕП;
Приложение 4.1.2 – Програма за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води;
Програма за физико-химичен мониторинг на повърхностни води;
Приложение 4.1.3 – Програма за физико-химичен мониторинг на повърхностните води;
Приложение 4.1.3.1 – Програма биота и седименти;
Приложение 4.1.3.2 – Инструкция за провеждане на първата инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители;
Приложение 4.1.3.2.1 – Списък на потенциално значимите за страната вещества;
Приложение 4.1.3.2.2 – Методически указания за определяне на масовия товар;
Приложение 4.1.3.2.3.а – Изчислените годишни масови товари по отделни оператори за 2009г;
Приложение 4.1.3.2.3.б – Изчислените годишни масови товари по отделни оператори за 2015г;
Приложение 4.1.3.2.4 – Получените изчислени годишни емисии от Подход 1, Подход 2 и дифузното натоварване за 2009г;
Приложение 4.1.3.2.5.а – Използвани данни и съответните изчисления за речното натоварване за 2009г;
Приложение 4.1.3.2.5.б – Използвани данни и съответните изчисления за речното натоварване за 2015г;
Приложение 4.1.3.2.6 – Средният отток по реката(поречието);
Приложение 4.1.4 – Оценка на екологичното и химичното състояние повърхностни води;
Приложение 4.1.4.а – Методите за анализ на приоритетните вещества и границите им на количествено определяне в периода 2011-2014г;
Приложение 4.1.4.б – Методите за анализ на специфични замърсители и границите им на количествено определяне в периода 2016-2021г;
Приложение 4.1.4.в – Методите за анализ на приоритетните вещества, специфични замърсители и границите им на количествено определяне в периода 2016-2021г;
Приложение 4.1.5 – Карта на оценка екологичното състояние/потенциал на повърхностни води;
Приложение 4.1.6 – Карта на химично състояние на повърхностни води;
Приложение 4.1.7 – Програма за мониторинг в зоната за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
Приложение 4.1.8 – Карта на мрежа от пунктове за мониторинг на повърхностни води предназначени за питейно – битово водоснабдяване;
Приложение 4.1.9 – Карта на оценка на състояние на зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
Приложение 4.1.10 – Мониторинг на води за къпане;
Приложение 4.1.11 – Карта на пунктове за мониторинг на водите за къпане;
Приложение 4.1.12 – Карта на мрежа от пунктовете за мониторинг на повърхностни води в нитратно уязвими зони;
Приложение 4.1.13 – Преглед на ефекта от изпълнението на мерките СМВТ-езера;
Приложение 4.2.2 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг – кватернер;
Приложение 4.2.3 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг – неоген;
Приложение 4.2.4 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг – палеоген;
Приложение 4.2.5 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг – горна креда;
Приложение 4.2.6 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг –долна креда хотрив;
Приложение 4.2.7 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг – долна креда –малм-валанж;
Приложение 4.2.8 – Карта с пунктове за контролен  и оперативен мониторинг – триас-юра, палеозой-протерозой;
Приложение 4.2.9 – Количествено състояние на подземни водни тела по цели;
Приложение 4.2.10 – Прагови стойности;
Приложение 4.2.11 – Достоверност на оценката на химичното състояние на подземни водни тела;
Приложение 4.2.11.а. – Достоверност на оценката на количественото състояние на ПВТ в Черноморския район за басейново управление;
Приложение 4.2.12 – Засегнати площи на ПВТ, определени в лошо състояние;
Приложение 4.2.13 – Карта на мониторингови пунктове с превишени показатели на подземни водни тела;
Приложение 4.2.14.1 – Таблица морска интрузия Обзор;
Приложение 4.2.14.2 – Таблица морска интрузия Крапец-Шабла-Тюленово;
Приложение 4.2.15 – Карта с очертания на морска интрузия в Обзор;
Приложение 4.2.16 – Карта с очертания на морска интрузия в участък Крапец;
Приложение 4.2.17 – Взаимодействие подземни-повърхностни води;
Приложение 4.2.18 – Обща оценка на химично състояние на тела в риск;
Приложение 4.2.19 – Засегнати части от ПВТ, в които са разположени водовземни съоръжения за ПБВ;
Приложение 4.2.20 – Тренд анализ подземни води;
Приложение 4.2.21 – Карта на мониторингов пункт за подземни води със значителна и устойчива възходяща тенденция в концентрацията на замърсители произтичащи от въздействието на човешката дейност;
Приложение 4.2.22 – Карта на мрежа от пунктове за мониторинг на подземни води в нитратно уязвими зони;
Приложение 4.2.23 – Проекто програма за количествен мониторинг на подземни води;
Приложение 4.2.23.1 – Пунктове за наблюдение на водни нива в подземни води, предвидени за изграждане;
Приложение 4.2.24 – Проекто програма за химичен мониторинг на подземни води;
Приложение 4.2.25 – Количествено състояние - воден баланс;
Приложение 4.2.26 – Обща оценка на количественото състояние на ПВТ.
Приложение 4.2.27 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – Q;
Приложение 4.2.28 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – N;
Приложение 4.2.29 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – Pg;
Приложение 4.2.30 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – К2;
Приложение 4.2.31 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – K1HB;
Приложение 4.2.32 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – J3K1;
Приложение 4.2.33 – Карта проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейни води – PTPz;
Приложение 4.3.2.а – Карта на екологично състояние на повърхностни води за опазване на местообитания по Натура 2000;
Приложение 4.3.2.б – Карта на екологично състояние на повърхностни води за опазване на птици по Натура 2000;
Приложение 4.3.2.в – Карта на екологично състояние на повърхностни води за опазване на Защитени територии;
Приложение 4.3.2.г – Карта на химично състояние на повърхностни води за опазване на местообитания по Натура 2000;
Приложение 4.3.2.д – Карта на химично състояние на повърхностни води за опазване на птици по Натура 2000;

Приложение 4.3.2.е – Карта на химично състояние на повърхностни води за опазване на Защитени територии;