Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 5.  Списък на целите за опазване на околната среда

Приложения:

Приложение 5.1 – Цели за опазване на околната среда за повърхностни водни тела на Черноморски район на басейнов управление на водите;
Приложение 5.1.1 – Обосновка на планираните изключения от постигането на екологичните цели за повърхностните водни тела;
Приложение 5.1.2 – Потенциални изменения на физичните характеристики от изпълнението на програмата от мерки в ПУРН;
Приложение 5.2 – Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела на Черноморски район на басейнов управление на водите;
Приложение 5.3 – Цели за опазване на зони за защита на водите, свързани с воднозависими видове и местообитания;