Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 6. Резюме на икономическия анализ на водоползването

Раздел 6. Резюме на икономическия анализ на водоползването

Приложения:

Приложение 6.1 - Използвана вода;
Приложение 6.2 –Иззета вода;
Приложение 6.3 – ВиК показатели;
Приложение 6.4 – Отведени отпадъчни води във водни обекти;
Приложение 6.5 – Социално и икономическо значение на водопозлването;
Приложение 6.6 – Демографска прогноза;
Приложение 6.7 – Прогноза_Икономическо развитие
Приложение 6.8 – Прогноза_Доходи
Приложение 6.9 – Прогноза_Социална поносимост_Цени
Приложение 6.10.1 – Сценарий-Бизнес на всяка цена;
Приложение 6.10.2 – Реалистичен сценарии;
Приложение 6.10.3 – Песимистичен сценарии;
Приложение 6.10.4 – Оптимистичен сценарии;