Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Приложения:

Приложение 7.1 – Списък на неизпълнените проекти/мерки от ПУРБ (2010 - 2015г.);
Приложение 7.2.a – Програма от мерки по водни тела за постигане на добро състояние на водите в ЧРБУ;
Приложение 7.2.б – Програма от мерки на ниво район за басейново управление, за постигане на добро състояние на водите в ЧРБУ;
Приложение 7.2.в – Програма от мерки в зоните за защита по чл.119а от ЗВ, за постигане на добро състояние на водите в ЧРБУ;
Приложение 7.2.г – Мерки и условия, съгласно Становище по ЕО на ПУРБ за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последатвия върху ЗЗ;
Приложение 7.2.д – Списък на възможните допълнителни мерки;
Приложение 7.2.е – Връзка Мерки-Движещи сили;
Приложение 7.2.ж – Списък на мерките използвани в Програмата от мерки към ПУРБ на ЧРБУ;
Приложение 7.3 - Климатична проверка на мерките в Програмата от мерки към ПУРБ на ЧРБУ;
Приложение 7.4 – Инвестиционен анализ;