Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 9. Списъкна мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана (консултация с обществеността)

Раздел 9. Списъкна мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана  (консултация с обществеността)

Приложения:

Приложение 9.1 – Работна програма за актуализация на ПУРБ;
Приложение 9.2 – График за консултация с обществеността и заинтересованите страни ПУРБ – ПУРН;
Приложение 9.3 – Въпросник Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски басейнов район;
Приложение 9.4 – Резултати от консултациите по Междинния преглед;
Приложение 9.5 – Анкета проект на ПУРБ;
Приложение 9.6 – Брошура ПУРБ;
Приложение 9.7 – Регистър  за постъпили писмени становища по проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г.